Úvodem - Cílem hry je získat co nejvíce bodů "respektu". Body se dají získat ve zkratce dvojím způsobem: zabíjením nepřátel, nebo krádežemi vlajek z nepřátelských pevností. Ukradenou vlajku je nutné donést do vlastní pevnosti. Teprve poté za ni obdržíte body. Po donesení vlajky se vždy musí zapsat čas donesení a název týmu jehož vlajka byla donesena. Další body je možné získat také např. za ukořistění všech herních vlajek, či držení vlajek v pevnosti v určitou hodinu, viz tabulka bodů.

Další důležitou složkou hry je boj o zlato. Ve hře se bude nacházet v podobě zlatých valounů. Získat ho lze několika způsoby: nalézt v herním prostoru, ukrást z pevnosti nepřátel nebo ukrást mrtvole. Ve všech pevnostech se bude nacházet pokladnice se zlatem, z které si může útočník při každé návštěvě odnést jeden valoun zlata (víc odsud neodnese). Více valounů najednou může hráč nést jen v případě, že okrade mrtvolu, co u sebe bude mít zlato. Pokud už zlato nesete, nemůžete již další ukrást z nepřátelské pevnosti, nebo si je vzít z herního naleziště zlata. Nejbezpečnější místo pro ukořistěné zlato je jen vaše pevnost!!!

Tým který bude mít na konci hry nejvíc bodů za vlajky, dostane do larpu "Rudé Řečiště" mocenskou výhodu. Ten který bude mít nejvíc valounů zlata, pak výhodu ekonomickou... Zlato je jednak možné hromadit a usilovat o zmíněnou ekonomickou výhodu, nebo za ně např. najmout žoldáky, kteří vám dopomohou k vlajkám.

Bodové hodnocení: (Prozatím jen orientační, možná dojde k úpravám)
• Zabití nepřítele: 1 bod
• Donesení vlajky : 4 body
• Donesení vlastní vlajky: 6 bodů
• Všechny vlajky v pevnosti: 10 bodů
• Vlastní vlajka na konci hry: 5 bodů

Bonusový čas – pokud v danou dobu, např. ve 12:00 máte v pevnosti vlajku/vlajky, dostanete příslušný bonus. Bonusové časy budou určeny před hrou.
• Body za cizí vlajku v bonusový čas: 5
• Body za vlastní vlajku v bonusový čas: 8
• Body za všechny vlajky v bonusový čas: 15

Čas zabíjet – v určeném časovém rozmezí bude za zabití nepřítele 2 body

Družina
Družinu tvoří 5/6 lidí. Na samotnou hru si musí zajistit vlastní vlajku. Každá družina dostane na začátku hry přidělenou pevnost, do které umístí vlajku a bude mít čas na její dostavbu. V průběhu hry není možné měnit družinu, bez souhlasu organizátorů.
Členové družiny - jsou starší 18 let (mladší hráči mohou hrát s písemným svolením svého zákonného zástupce, a v jejich družstvu musí být alespoň jeden osmnáctiletý hráč, který za ně bude zodpovídat během hry). Každý hráč u sebe musí mít hodinky (seřízené s časem na hodinách v oživovaništi), baterku, kostým,a zbraně kterými chce bojovat .
Velitel družiny - musí být bezpodmínečně starší 18 let a zodpovídá za dodržování pravidel ve svém týmu. Dobře ovládá pravidla aby v případě nutnosti byl schopen operativně řešit spory, které vzniknou během hry.

Vlajka
Je upevněna na žerdi dlouhé 150 - 180 cm a její rozměry jsou minimálně 30x40 cm. Není dovoleno žádným způsobem po dobu hry vlajku balit či ji rolovat, tzn. maskovat. Nesmí být také sejmuta ze žerdi. Každý tým si na hru přiveze vlastní vlajku.
Každý hráč smí přenášet pouze jednu vlajku, ale může ji při přenášení někomu předat. Trasa přenosu vlajky musí být pokud možno přímočará bez zbytečného zacházení. Hráč se může s vlajkou na 5 min (celkem, ne opakovaně) zastavit a někam schovat. Potká-li někdo cizího hráče nesoucího vlajku, může ho zabít a vlajku si vzít do své pevnosti (nesmí to být hráč již nesoucí vlajku). Pokud ovšem byla tato vlajka ukořistěná v pevnosti hráče, který souboj vyhrál, žádné body za ní nelze připočítávat.
Příklad: Někdo vám ukradne z pevnosti vlajku a utíká s ní pryč. Vy ho za minutu dohoníte a zabijete a vlajku přinesete nazpět do své pevnosti. V takovém případě za ni již body nezískáváte a čas donesení vlajky nemusíte do sešitu zapisovat. Nejste li si situací jisti, čas zapište a na konci věc vyhodnotí organizátoři.

Pevnost
Tvoří jí dva soustředné kruhy, vnitřní o průměru 3m a vnější o průměru 8m. Kruhy mohou být vyznačeny větvemi, kameny, nebo např. provazem. Ve vnitřním kruhu musí být umístěna vlajka, pokladnice na zlato, sešit na zápisy donesených vlajek (po donesení vlajky se zapisuje vždy čas a tým, kterému vlajka patří), tužka, hodinky, světelný zdroj na večerní část hry - od osmi večer musí světlo v pevnosti svítit.(svíčka ve sklenici, petrolejka, lightstick...) Vlajka musí být umístěna tak, aby stála ve středu kruhů. Může být opřena o strom, případně keř ale plátno látky musí být viditelné a nesrolované.
"Věž – vnitřní kruh 3m" Ve vnitřním kruhu jsou nesmrtelní útočníci proti obráncům, ale ne proti útočníkům z jiné družiny. Obránci jsou zde rovněž nesmrtelní, ale nemohou zde až na vyjímku bojovat (v případě že útočník pobýval ve věži déle než 10 minut.). Do kruhu vstupují obránci zpravidla jen v situaci kdy nesou do pevnosti ukradenou vlajku, zapisují časy atp.
"Hradby – mezikruží 8-3m" V mezikruží jsou nesmrtelní obránci - tzn. domácí tým. Útočníci smí z vnitřního kruhu vlajky odnášet nebo vyhazovat (jen za denního světla). Jeden útočník smí však vyhodit pouze jednu vlajku, potom musí z pevnosti vyběhnout a případně se do ní opět vrátit. Vyhozenou vlajku může sebrat kdokoliv.
Útočník smí zůstat ve vnitřním kruhu cizí pevnosti pouze 10 minut, poté neopustí li kruh, smí ho obránci zabít. Tzn. v této vyjmečné situaci mohou obránci útočit ve vnitřním kruhu,a jsou navíc nesmrtelní...

Okrádání
Okrádat se nebude reálně, ale stačí naznačit prohledávání mrtvoly a říci okrádám tě. Okrádat můžete kohokoli kdo je buď mrtvý, nebo má těžké zranění a nemůže se bránit. Okrádat můžete jen o vlajku, herní předměty a o valouny zlata, ne o osobní věci nebo zbraně hráčů.

Boj
Abychom se přiblížili reálnosti boje, upustili jsme od dnes již zastaralého systému počítání životů. Místo toho vás čeká hraní daného zranění. Je na vašem posouzení, jak vážné zranění vám daná zbraň způsobila, proto se snažte! Je rozdíl, když vaši nohu škrtne špička meče nebo dýky a když do ní dostanete plný zásah bojovou palicí nebo sekerou. V prvním případě to posoudíte jako škrábnutí, které vás leda tak rozlítí a jen vám roztrhlo oblečení a poranilo kůži, zato v druhém vám palice rozdrtí pár kostí a vy se s bolestí skácíte k zemi a z bojiště se leda odplazíte nebo vás někdo musí vzít na záda.
Z uvedeného příkladu snad již bude zřejmý celý soubojový systém a posuzování zranění. Pomyslně doporučujeme rozlišovat na lehká, střední a těžká zranění. Lehká zranění berte jako škrtnutí, co vás neomezí v boji a pohybu, ale po boji je dobré je ošetřit. Se středním zraněním ruky, už stěží udržíte meč a na nohu úplně nedošlápnete, ale jakžtakž ještě stojíte. A nakonec při zásahu kyjem dvoumetrového obra do ruky budete otřeseni bez schopnosti s ní cokoliv udělat a do nohy se zhroutíte k zemi… Bude vždy jen na vás a vašem umění jak zahrajete posoudíte daný zásah. U střelných zbraní luku a kuše platí to samé. Hrajte otřesení a to, co by vám šíp způsobil. (Přímý zásah do hrudi vás bez brnění prošpikuje, padáte na zem a během chvíle umíráte) Může se také stát, že si prostě nebudete vědět se svým zraněním rady. V těchto případech se snažte raději uznat zásah za těžší, než si ho nevšímat. Je to lepší, než abyste zkazili ostatním hru tím, že budete nezničitelní.

Kdy člověk v tomto systému může utíkat s vlajkou? Nemá-li střední poranění nohou, trupu či hlavy. Tzn. Lze utíkat pouze s lehkým až středním poraněním rukou. Se středním poraněním ruky ještě urdžíte vlajku, ale kdyby došlo k dalšímu zásahu zbraní do ruky která vlajku nese nebo do vlajky samotné, vypadne vám z ruky.

Zásahové plochy
Prosíme hráče aby se snažili vyvarovat cílením ran na hlavu, krk, klouby a rozkrok. Kdo bude přistižen, že takové údery rozdává záměrně, vyslouží si herní postih, nenávist organizátorů a případně vyloučení ze hry. Zásahy do těchto míst, pokud už k nim dojde jsou však platné.

Odhad zranění (podrobněji)
Posouzení utržených zranění bude zcela na Vás. Hrajte to, co by vám zásah danou zbraní způsobil. Tzn. včetně otřesení, omezení pohyblivosti, zmatení atp. Pro lepší orientaci rozlišujte na lehká, střední a těžká zranění, která jsou modelově popsána níže.
Lehká zranění - Škrábnutí, zásah špičkou jednoručního meče. Po zásahu je hráč schopen bez omezení boje, ale je nutné ránu po boji ošetřit. (alespoň 5 minut „léčení“) Střední zranění – Plný zásah jednoruční zbraní, slabší zásah zbraní obouruční. Se zasaženou končetinou nelze bojovat. Pokud jste drželi meč při zásahu do držící ruky, musíte ho upustit na zem. Můžete držet předměty ale ne je dobře používat, tzn. jste schopni přenášet vlajku. Po dvou středních zraněních již nelze držet cokoli v zasažené ruce, ale lze ránu ještě vyléčit. (10 min „léčení“)
Těžká zranění – Vznikne: po 3 středních zranění stejné končetiny (záleží na posouzení zásahů tzn cca tři plné zásahy jednoruční a dva obouruční), dále po plném zásahu jednoruční i obouruční zbraní do trupu, po zásahu šípem či šipkou do střední části trupu. Tato zranění není možné vyléčit a hráč do několika málo minut umírá na vykrvácení! Pokud utržíte takové zranění, vaší povinností je odevzdat ihned skalp tomu, kdo vás takto zasáhl, a nesete-li vlajku, pustit jí z ruky. Pokud by to byl omylem někdo ze stejného týmu (bratrovražda), skalp se nepředává.

Léčení
Léčit lze pouze lehká a střední zranění. Kdokoli s těžkým zraněním je prakticky mrtev a musí rovnou svůj skalp odevzdat svému přemožiteli. Chcete-li se vyléčit ze svých zranění, musíte setrvat 10 minut na místě (5 min u lehkých zranění). Takto jednoduše vypadá procedura léčení. Do doby než jste vyléčeni musíte hrát své zranění – např. při zranění nohy nemůžete běhat, kulháte a naříkáte :)
Smrt
Když někoho zabijete nebo mu způsobíte těžké zranění, odřízněte si jeho skalp. Ukořistěné skalpy jsou vaším majetkem až do konce hry a nikdo vám je nemůže již vzít. Na konci se body za skalpy přičtou k vašim bodům za vlajky. Jste li zabiti, nebo těžce raněni, odevzdáte svůj vlastní skalp svému přemožiteli, setrváte 5 minut na místě skolení, a s rukou na hlavě (znamení že jste mimo hru) se vydáte na oživovaniště.

Oživovaniště
Je ohraničené místo, kde nelze bojovat. Kdokoli zemře, přesouvá se na oživovaniště. Zde počká 20 minut, poté si vyzvedne nový skalp, jeden valoun zlata a vyrazí do své pevnosti. Teprve až přijdete z oživovaniště do pevnosti, můžete vyrazit do boje. Když jdete z oživovaniště, jste mimo hru (držíte jednu ruku na hlavě), tzn. nezranitelní, ale zároveň nemůžete zasahovat do hry. Cesta z oživovaniště do pevnosti musí být přímá. Nesmíte v jejím průbehu získávat herní informace (o pohybu skupin ani polohy pevností) Ve hře budou pravděpodobně dvě místa, kde se můžete oživit – hlavní ležení a navíc určené místo vprostřed herní plochy.

Zbraně
Velikosti zbraní jsou omezeny maximální délkou 140 cm. Štíty jsou co do velikosti neomezeny. Luky max. nátah cca 13kg, kuše 15kg. Vrhací zbraně jen po domluvě s organizátory.

Samozřejmě požadujeme jako všude jinde BEZPEČNOST a měkčení u zbraní (např. Molitanem, miralonem, kobercem). Štíty pak aby měly obalené a měkké hrany. Dýky do 40 cm (pokud nebudou mít žádné ostré hrany) obaleny být nemusí, ale jejich měkčení přesto uvítáme. Ohledně bodných zbraní - za bodné zbraně jsme ochotni uznat dýky, s celou měkkou čepelí (gumový tréningový nůž, čistě molitanové ostří apod.). Chcete-li zbraní bodat, žádejte při schvalování organizátory o povolení.(raději nás však kontaktujte ještě před akcí)

Zbroje
Před hrou budou všechny zbroje ohodnoceny organizátory. Jejich bonusy do hry budou velmi individuální. Pokusíme se zde nastínit alespoň hrubě, jaké výhody vám může daná zbroj poskytnout. Podotýkám, že zbroj bude vždy chránit pouze ta místa, na kterých je fyzicky přítomna. Zbroj bude vždy poskytovat ochranu před X zásahy, od vašeho oživení do smrti. Po oživení se tato ochrana vždy obnoví. Prakticky bude možné získat ochranu před jedním až třemi zásahy. Kdybyste byli celí zakováni do plátů, možná před čtyřmi.
Příklad: Na hru přijedete s krátkou kroužkoou košilí. Organizátoři ji vyhodnotí tak, že jí přidělí ochranu před jedním zásahem. Když vás tedy někdo ve hře zasáhne do místa kde máte kroužkovou košili, tento první zásah si nepočítáte – nezpůsobí vám žádné zranění. Další zásahy do zbroje již hrajete tak, jakoby jste zbroj vůbec neměli.
Pozor! Pokud se rozhodnete výhody zbroje využít, již ji nemůžete do dalšího oživení sundat. To můžete učinit vždy až po své vlastní smrti a následním oživení.

Pro vaši orientaci - Za zbroj, která poskytuje ochranu před zásahy uznáme pouze zbroje kovové. Základem každé zbroje je krytý trup! Kožená zbroj je možná jen jako součást kostýmu a neposkytuje ochranu.
Zbroje budou hodnoceny zhruba takto:
• Krátká kroužková – 1
• Dlouhá kroužková (rukávy a ke kolenům) – 2
• Pláty(Tělo, ruce, helma) – 3

Závěrem
V celém herním území je zakázáno kouřit, protože se nachází v lese a na loukách. Jedinou výjimku bude tvořit herní hospoda u chaty. Kdo bude přistižen, že kouří v lese, bude vyloučen ze hry nebo herně sankcionován.